VALSTYBĖS ĮMONĖ MAŠINŲ
BANDYMO STOTIS

(VĮMBS)

Neries g. 4, Domeikava

LT–54370, Kauno r., Lietuva

Įstaigos kodas190819979

PVM kodas LT90819971

Tel./faks. (8~37)477215

El. paštas infovmbs@bandymai.lt

http://www.bandymai.lt

 

   

VMBS
 

 


 

 


  

 

R IR S KATEGORIJŲ NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMAS

 

Teisės aktai:

Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-212 redakcija) toliau – Aprašas.

Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo aprašo:

 

1 priedas INFORMACINIO DOKUMENTO FORMA

2 priedas TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPŲ VARIANTŲ IR VERSIJŲ ŽENKLINIMO TVARKA

3 priedas TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

4 priedas ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

5 priedas ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS
 

NAUDINGA INFORMACIJA:

1.Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių identifikavimo numerių priskyrimo tvarka

 

 

ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRA

 

 

 

 

1. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas (toliau-pareiškėjas) ant savo firminio blanko rašo VĮ Mašinų bandymo stočiai paraišką, pateikiant dokumentus pagal Aprašo II skyriaus 8-10 punktus, Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio atitikties liudijimo pavyzdys (Aprašo 5 priedas); įgaliojimai, suteikiantys teisę asmenims pasirašyti atitikties liudijimus.

2. Išnagrinėjus paraišką ir pateiktus dokumentus, paruošiamas nutarimas, kuris išsiunčiamas pareiškėjui apie galimybę pradėti Nacionalinio tipo patvirtinimo procesą.

3. Jeigu informacija nepakankama ir prašymą įvykdyti nėra galimybių, paruošiamas neigiamas nutarimas, motyvuojant atsisakymo priežastis.

4. Gavus oficialų patvirtinimą ir suderinus technines detales, paruošiama ir išsiunčiama pareiškėjui sutartis ir sąmata dėl Nacionalinio tipo patvirtinimo.

5. Gavus pasirašytą sutartį, pareiškėjas per 1 mėnesį pristato VĮ Mašinų bandymo stočiai gaminį įvertinimui ir bandymams. Atliekamas pateiktos dokumentacijos įvertinimas. Įvertinus dokumentaciją, paruošiamas įvertinimo aktas, kuris išsiunčiamas pareiškėjui.

6. Techninė tarnyba priima pateiktą gaminio pavyzdį ir patikrina ar transporto priemonė pagaminta taip, kad atitiktų autentifikuotame informaciniame pakete pateiktus susijusius duomenis; atlieka reikiamus bandymus bei patikrinimus ir paruošia bandymų ataskaitas.

7. Analizuojamos gaminio bandymų ataskaitos. Priimamas sprendimas dėl gaminio Nacionalinio tipo patvirtinimo.

8. Jeigu sprendimas teigiamas - paruošiamas darbų perdavimo - priėmimo aktas. Jeigu sprendimas neigiamas - pasirašomas tik aktas.

9. Paruošiamas informacinis paketas, kurį sudaro informacinis dokumentas, bandymų protokolai ir visi kiti dokumentai, kuriais techninė tarnyba arba patvirtinimo institucija papildė informacinį paketą vykdydamos savo funkcijas.

10. Pareiškėjui išduodamas Žemės ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas, kartu su informaciniu paketu.

11. Vienas informacinio paketo egzempliorius saugomas stotyje 10 metų nuo patvirtinimo galiojimo pabaigos.

12. Atliekama gaminio licencinė priežiūra. Priežiūra atliekama pagal kiekvienam gaminiui numatytą licencinės priežiūros planą.