UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

MAŠINŲ BANDYMO STOTIS

(UAB MBS)

Neries g. 4, Domeikava

LT–54370, Kauno r., Lietuva

Įstaigos kodas190819979

PVM kodas LT908199716

Tel./faks. (8~37)477215

El. paštas infovmbs@bandymai.lt

http://www.bandymai.lt

 

 UAB MBS

VERSIJA NEĮGALIEMS
 

Struktūra ir kontaktai

Teisinė informacija

Veikla

Paslaugos

Nuorodos

 

Traktoriai
Sertifikavimas
Paieška
Skelbimai

ATP


 

 

 

                                                                    

                

                                                                          ES ir tarptautiniai teisės aktai

1. 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 Dėl žemės ar miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros.

2. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo.

3. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų saugos.

4.  Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), ratifikuotas 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1552.

5.  Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės, susijusios su transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimu:      Nr. 46 (galinio vaizdo veidrodžiai),    Nr.58 ( galinės apsaugos įtaisai),   Nr.73 (šoninės apsaugos įtaisai),   Nr.14 (saugos diržų tvirtinimo įtaisai),   Nr.80 (sėdynių tvirtinimo įtaisai), Nr. 48 ( apšvietimo ir šviesos signaliniai įtaisai), Nr. 107 (transporto priemonių konstrukcijos elementai).

6. Europos Komisijos reglamentai, susiję su transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimu: 19/2011 (identifikavimo lentelė), 1230/2012 (matmenys ir masė), 109/2011 (purslų taškymo ribojimo sistemos).

 Nacionaliniai teisės aktai

1. 2015-06-30 LR Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 1, 2, 3, 4 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas Nr. XII-1922, kuriuo Stotis paskirta kompetentinga institucija dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo bei apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 853 „Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę ir turto perdavimo“.

3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m.  rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr.3D-646 „Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos pertvarkymo į valstybės įmonę“. 

4. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, kuriuo įgyvendinama  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB.

5.  LR Atitikties įvertinimo įstatymas.

6.  2012 07 26 LR Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-620 (Žin. 2012, 91-4730) „Dėl augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“. (Purkštuvų techninė apžiūra ir Purkštuvo pažymėjimas)

7. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro  2016 m. kovo 15 d įsakymas Nr. 3D-127 dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 ,,Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.

8. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D–384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 3D–672 dėl Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384  „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro  2016 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 3D-471 dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207  „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ ir  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 3D-968   dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „ Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo.

11. VĮ Mašinų bandymo stoties direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. OV – 13 „Dėl Įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. Nutarimas Nr. 1150 „Dėl  valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 12 23 nutarimas Nr. 1378 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. Nutarimo Nr. 1150 „Dėl  valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

13.   Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2008 04 29 raštas Nr. 2D-2224-(12.6) „Dėl greitaeigių traktorių“.

14.    Standartai LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir LST EN ISO/IEC 17065:2012, nustatantys reikalavimus bandymų laboratorijoms ir Sertifikavimo įstaigoms.

 

Pastaba, Jungtinių Tautų taisyklės pateiktos originalo kalba, nes dauguma jų turi visą eilę pataisų ir papildymų. Taisyklių pataisas ir papildymus galite rasti čia.